Ubytovácí podmínky a GDPR

I. Způsob objednání

Objednávku ubytování je možno provádět osobně, e-mailem nebo telefonicky. Tato je považována za platnou až po zaplacení zálohy hostem ve výši 50% z celkové ceny ubytování dle platného ceníku a to nejpozději do smluveného termínu.

II. Podmínky uzavření smlouvy o ubytování

a) Podpisem ubytovaného (dále jen host) na Smlouvě o ubytování je mezi hostem a provozovateli Ludmilou a Milanem Kaňkovými (dále jen provozovatel) uzavřena smlouva o ubytování podle § 754 a násl. Občanského zákoníku, a to za podmínek uvedených níže a ve smlouvě o ubytování.

b) Ubytování je poskytováno úplatně, přičemž cena za ubytování je stanovena dle platného ceníku dohodou obou stran a potvrzována podpisem na Smlouvě o ubytování. Ubytováním se rozumí používání prostor určených pro ubytování v následujících místnostech a plochách: ložnice, koupelny, spojovací chodby a schodiště, kuchyně, jídelna, pergola a zahrada (dále jen prostory určené k ubytování).

Cena za ubytování je splatná nejpozději při začátku pobytu společně s vratnou kaucí 1.000,-Kč za apartmán, pokud nebylo dohodnuto jinak. Platba se provádí v hotovosti nebo bankovním převodem. Platba fakturou je možná pouze po předchozí dohodě s provozovatelem.

c) Ubytování je povoleno pouze pro počet osob, který bude předem dohodnut. Toto se vztahuje i na pozemek, který k objektu patří. Pokud v objektu nebo na pozemku patřícímu k objektu bude ubytován větší počet osob než dohodnuto, má pronajímatel objektu právo okamžitě a bez náhrady pobyt ukončit. Dodržování tohoto pravidla může být kdykoliv namátkově zkontrolováno během pobytu.

III. Náhrada škody

a) V případě vzniku škody způsobené zaviněním hosta, je provozovatel oprávněn domáhat se náhrady za škodu, popřípadě si ponechat kauci nebo její úměrnou část, rovnající se výši škody způsobené zaviněním hosta.

b) Host je povinen uhradit případnou škodu vzniklou v prostorách určených k ubytování, a to v plné výši, včetně náhrady ušlého zisku ve výši platné ceny za ubytování po celou dobu, po kterou budou prostory určené k ubytování nebo části domu vyřazeny z provozu. Tuto povinnost má host i v případě, že škodu způsobí děti nebo jiné osoby ubytované s hostem.

IV. Práva a povinnosti hosta

a) Host má právo užívat prostory určené k ubytování a veškerá jeho vybavení v prostorách určených k ubytování v souladu s dodržováním zásad dobrého hospodaření. Při nástupu obdrží host klíče od vchodových dveří chalupy a pronajatého apartmánu. Host je povinen předejít ztrátě těchto klíčů, zabezpečit je proti odcizení a vyvarovat se zapůjčení klíčů osobám, které nejsou v domě ubytovány. Při ztrátě, nebo jiném zneužití klíčů je host povinen zaplatit provozovateli smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč. Tím není dotčeno právo provozovatele domáhat se náhrady způsobené škody.

b) Host je povinen:

 • uhradit cenu za ubytování dle platného ceníku

 • řádně užívat prostory určené k ubytování, dodržovat pořádek a čistotu ve všech prostorách určených k ubytování, před ukončením pobytu uvést do původního stavu vybavení kuchyně, řádně umýt nádobí a uložit na místa k tomu určená

 • zajistit dodržování čistoty v prostorách určených k ubytování

 • chránit vybavení a zařízení v prostorách určených k ubytování proti poškození

 • zajistit ochranu postelí, sedacích souprav před znečištěním dětmi, které nejsou dosud schopny udržovat osobní hygienu

 • seznámit se s Ubytovacím řádem a dodržovat jej

 • bez průtahů oznámit potřebu provedení oprav v prostorách určených k ubytování nebo na částech domu

 • bezodkladně oznámit poškození nebo škodu, kterou host v prostorách způsobil

 • uzamykat při odchodu vchodové dveře a zajistit postranní vrata

 • v době od 22.00 hod do 7.00 hod se chovat tak, aby nerušil ostatní nadměrným hlukem

 • apartmán/chalupu předat do 10.00 hod v den odjezdu.

c) Host nesmí bez souhlasu ubytovatele:

 • provádět podstatné změny v prostorách určených k ubytování (stěhovat nábytek, přemisťovat vybavení, apod.)

 • odnášet jakékoli vybavení a zařízení z prostor určených k ubytování

d) Host dále v prostorách určených k ubytování nesmí:

 • kouřit ve vnitřních prostorách určených k ubytování. Host je povinen uhradit případnou škodu vzniklou kouřením. Kauce nebude v žádném případě navrácena.

 • nosit zbraň, střelivo a výbušniny nebo je jinak přechovávat či užívat

 • držet, vyrábět, přechovávat nebo užívat omamné nebo psychotropní látky nebo jedy

V. Povinnosti provozovatele

Provozovatel je povinen

 • dbát na technický a hygienický stav v prostorách určených k ubytování

 • dbát na odstranění oznámených závad bez zbytečných průtahů

Provozovatel není zodpovědný za zdraví hosta. Zdraví ani život ubytovaných nejsou pronajímatelem pojištěny.

VI. Vozidlo a cennosti hosta

Parkování vozidel hostů je umožněno před domem. Tyto parkovací plochy jsou otevřené, a tudíž provozovatel neručí za případné škody či odcizení vozidla nebo věcí ve vozidle. Provozovatel doporučuje hostu, aby peníze a jiné cennosti nenechával v prostorách určených k ubytování.

VII. Závěrečný a průběžný úklid

Základní úklidové pomůcky jsou součástí prostor určených k ubytování. Během pobytu je host sám zodpovědný za čistotu. Host je povinen provést základní závěrečný úklid (úklid koupelny, kuchyně a podlahových krytin, vynesení odpadkových košů, svlečené povlečení). V opačném případě je poplatek za závěrečný úklid stanoven na 1000,-Kč za apartmán.

VIII. Vytápění chalupy

K vytápění chalupy slouží v letní sezóně kachlová kamna a v zimní sezóně kotel na dřevoplyn. Host je povinen dodržovat instrukce k obsluze těchto zařízení.

IX. Domácí zvířata

Pobyt s domácími zvířaty je možný po předchozí domluvě s provozovatelem a za poplatek 100,-Kč na jednu noc. Při porušení bude účtována smluvní pokuta ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den.

X. Odstoupení od Smlouvy o ubytování

a) Host má právo odstoupit od Smlouvy o ubytování. Odstoupení od smlouvy se řídí stornovacími podmínkami viz. bod XI tohoto ubytovacího řádu.

b) Provozovatel má právo od Smlouvy o ubytování odstoupit, jestliže host hrubě porušuje povinnosti stanovené touto smlouvou nebo v prostorách určených k ubytování hrubě porušuje dobré mravy.

XI. Stornovací podmínky:

a) Host má právo kdykoliv před začátkem pobytu, bez oznámení důvodu, odstoupit od rezervace. Avšak vyhrazujeme si právo tuto skutečnost oznámit minimálně 60 dní před začátkem pobytu. V tomto případě má host nárok na vrácení 100% zálohy. V případě neoznámení storna do 60. dne před příjezdem je host nucen zaplatit následující storno poplatky:

10% z celkové ceny při zrušení objednaných služeb mezi 60. a 31.dnem včetně

50% z celkové ceny při zrušení objednaných služeb v době od 30 dnů do zahájení pobytu

XII. Podmínky ochrany osobních údajů - GDPR

Provozovatel nakládá jako správce osobních údajů v souvislosti s poskytováním svých ubytovacích služeb s osobními údaji svých klientů ve smyslu § 4 písm. j) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen "ZOOÚ") a v návaznosti na GDPR - NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob.

Provozovatel (správce) v souvislosti s poskytováním ubytovacích služeb vyžaduje poskytnutí následujících osobních údajů ubytovaných osob: 1. jméno a příjmení, 2. adresa místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí, 3. datum narození, 4. e-mailová adresa a telefon.

Tyto údaje správce vyžaduje a zpracovává pouze u klientů, u kterých dojde k souhlasu s rezervací pobytu v konkrétním termínu. U klientů, kteří pobyt pouze poptávají, a nedojde následně k závazné rezervaci, osobní údaje správce nevyžaduje a nezpracovává.

Účel zpracování osobních údajů

Provozovatel jako správce osobních údajů v souvislosti s poskytováním svých služeb shromažďuje, zpracovává a uchovává za podmínek a v mezích stanovených platnou právní úpravou osobní údaje subjektu údajů k těmto účelům: 1. Pro splnění právní povinnosti je správce povinen vyžadovat údaje 1) - 3) podle obecně závazné vyhlášky č. 1/2016 o místních poplatcích v platném znění. 2. Pro účely oprávněných zájmů poskytovatele ubytování pak správce od klientů vyžaduje e-mailovou adresu a telefonní číslo. Tyto údaje jsou nutné pro efektivní komunikaci mezi klienty a ubytovatelem.

Správce nepoužívá osobní údaje klientů k zasílání reklamních nabídek.

Doba zpracování

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k zajištění vzájemných práv a povinností, tj. vždy minimálně do doby ukončení pobytu, a dále pak po dobu, po kterou je správce povinen/oprávněn ty které údaje uchovávat podle GDPR a dalších obecně závazných právních předpisů.

Zpracování osobních údajů

a) Zpracování

Zpracování osobních údajů probíhá manuálně, a to v elektronické nebo listinné podobě, vždy při vysokém technickém, organizačním a personálním zabezpečení ve smyslu požadavků GDPR. Do kontaktu s osobními údaji klientů přicházejí pouze jednatelé společnosti správce a následně orgány, které tyto údaje vyžadují ze zákona (např. Obecní úřad Nová Pec). Zpracovávání provádějí pouze jednatelé společnosti správce osobně.

b) Uložení

Pro efektivní komunikaci s klienty jsou uchovávány osobní údaje: jméno a příjmení, adresa, e-mail a telefon. Ty jsou uloženy v elektronické podobě se zabezpečením. Data narození jsou zaznamenány a uchovávány v elektronické podobě se zabezpečeným uložením.

c) Archivace

Údaje jsou uchovávány po dobu 6 let následujících po roce provedení zápisů v souladu se splněním zákonné povinnosti dle zákona 565/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů

Práva subjektu údajů

Subjekt údajů má veškerá práva přiznaná nařízením GDPR a dalšími právními předpisy.

Veškeré výše uvedené osobní údaje jsou zpracovávány a uchovávány v souladu s podmínkami GDPR a nejsou zpřístupněny nebo poskytovány jakýmkoliv dalším osobám s výjimkou případné kontroly ze strany obce, pro kterou jsou vybírány místní poplatky.

Chalupa u Lipna | 2018 | Vítejte na Šumavě
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!